Regulamin

Regulamin stowarzyszenia pn.
Bydgoski Klub Morsów

z siedzibą w Bydgoszczy

 

 I. Postanowienia ogólne

§1

Stowarzyszenie nosi nazwę Bydgoski Klub Morsów i zwane jest dalej Stowarzyszeniem.

§2

Podstawą działania Stowarzyszenia są przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo
o stowarzyszeniach (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.) oraz postanowienia niniejszego Regulaminu.

§3

Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.

§4

 1. Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zwykłym w rozumieniu ustawy „Prawo
  o stowarzyszeniach”.
 2. Stowarzyszenie nie posiada osobowości prawnej.

§5

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Stowarzyszenie może również działać poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§6

Siedziba Stowarzyszenia mieści się w mieście Bydgoszczy.

§7

 1. Członkiem Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność
  do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych i zadeklaruje gotowość działania na rzecz realizacji celu Stowarzyszenia określonego w § 10 niniejszego Regulaminu.
 2. Przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia następuje po zaakceptowaniu przez Przedstawiciela Stowarzyszenia pisemnej deklaracji członkowskiej.

§8

 1. Przedstawicielem reprezentującym Stowarzyszenie jest Małgorzata Zielińska.
 2. Przedstawiciel Stowarzyszenia jest wybierany i odwoływany przez Walne Zebranie Członków.

§9

Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych
do głosowania.

II. Cel i środki działania

§10

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz promocji zimowych kąpieli w zbiornikach wodnych, aktywności fizycznej oraz promocja zdrowego trybu życia.

§11

Stowarzyszenie realizuje swój cel poprzez:

 1. Organizowanie zimowych kąpieli.
 2. Prowadzenie akcji informacyjnych dotyczących morsowania i zdrowego trybu życia.
 3. Organizowanie wyjazdów mających na celu promowanie miasta oraz samego morsowania poza granicami miasta Bydgoszczy.
 4. Integrację i rozwijanie więzi z innymi Stowarzyszeniami o podobnych celach.
 5. Zabieganie o poparcie celu Stowarzyszenia, określonego w § 10 Regulaminu, przez
  jak najszerszą grupę mieszkańców.
 6. Prowadzenie działań na rzecz szacunku dla środowiska naturalnego i jego ochrony.
 7. Organizowanie imprez turystycznych, rekreacyjnych, dydaktycznych i sportowych dla członków Stowarzyszenia.
 8. Promowanie członków Stowarzyszenia i wspieranie ich w działalności społecznej, politycznej i gospodarczej.

§12

Stowarzyszenie uzyskuje środki na swoją działalność ze składek członkowskich.

§13

Szczegółowe warunki, kryteria i formy prowadzonej statutowej działalności społecznej określi Przedstawiciel po zasięgnięciu opinii członków Stowarzyszenia.

III. Postanowienia szczegółowe

§14

Każda osoba przystępująca do zimnych kąpieli robi to na własną odpowiedzialność i sama odpowiadana za swój stan zdrowia.

§15

Z kąpieliska mogą korzystać członkowie oraz kandydaci na członków Stowarzyszenia.
Przez kąpielisko rozumie się obszar do kąpieli znajdujący się przy brzegu zbiornika wodnego.

§16

Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z kąpieli tylko za zgodą i pod opieką rodzica
lub ustanowionego opiekuna prawnego

§17

Uczestnicy kąpieli są zobowiązani do:

 • Przestrzegania regulaminów (w tym osobnego regulaminu dotyczącego kąpieli
  na Wyspie Młyńskiej)
 • Przestrzegania przepisów ochrony przyrody PPOŻ
 • Wykonywania poleceń organizatorów
 • Przestrzegania obowiązku kąpieli w grupie
 • Udzielania pomocy potrzebującym
 • Stawiania się na kąpiel zdrowym i trzeźwym
 • Utrzymania porządku i czystości na kąpielisku i terenie przyległym

§18

Kąpiący się wyrażają zgodę na wykorzystywanie swojego wizerunku w celach promocyjnych Stowarzyszenia.

§19

Rozgrzewka przed wejściem do wody jest obowiązkowa dla wszystkich uczestników kąpieli. Przez rozgrzewkę rozumie się ćwiczenia fizyczne mające na celu rozgrzanie i uelastycznienie mięśni, przygotowujące organizm do fizycznego wysiłku.

§20

Kandydaci, chcący przystąpić do Stowarzyszenia, kąpią się pod nadzorem doświadczonego członka.

§21

Przyjęcie do Stowarzyszenia następuje po zaakceptowaniu przez Przedstawiciela pisemnie złożonej deklaracji członkowskiej w czasie dwóch tygodni od jej złożenia.

§22

Członek Stowarzyszenia ma prawo do:

 • Prawo głosu na Walnych Zgromadzeniach
 • Udziału w zebraniach zwoływanych przez Przedstawiciela (wedle potrzeb); o terminie i miejscu zebrania, członkowie informowani są co najmniej 14 dni przed datą spotkania
 • Zgłaszania Przedstawicielowi opinii i wniosków co do działania Stowarzyszenia
 • Uczestnictwa w ramach wyznaczonych zadań w pracach i przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie

§23

Członek Stowarzyszenia ma obowiązek:

 • Przestrzegania niniejszego Regulaminu
 • Przestrzegania decyzji podjętych przez Przedstawiciela Stowarzyszenia
 • Regularnego płacenia składek członkowskich (pierwsza w ciągu dwóch tygodni
  od przyjęcia członka do Stowarzyszenia, kolejna do końca listopada każdego nowo rozpoczętego sezonu; wysokość składki ustalana jest na sezon)
 • Aktywnego i czynnego udziału w kąpielach

§24

W wyniku nieprzestrzegania statusu, Przewodniczący może zastosować środki dyscyplinujące

 • Upomnienie
 • Nagana z wpisem do akt
 • Usunięcie członka ze Stowarzyszenia

§25

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

 • Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie
 • Śmierci członka lub utraty zdolności do czynności prawnych
 • Skreślenia z listy członków z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 2 miesiące
 • W przypadku naruszenia zasad statutowych, nie przestrzegania uchwał i regulaminów lub działania na szkodę Stowarzyszenia lub jego członków

§26

Osobą reprezentującą Stowarzyszenie wobec osób trzecich, zarówno prawnych jak
i fizycznych jest Przedstawiciel Stowarzyszenia.

 • Przedstawiciel Stowarzyszenia może wyznaczyć osobę lub grupę osób będących członkami Stowarzyszenia do reprezentowania go w poszczególnych zadaniach
 • Przedstawiciel Stowarzyszenia musi być poinformowany i wyrazić zgodę na działania podejmowane w imieniu Stowarzyszenia

§27

Stowarzyszenie nie wyraża zgody na kąpiele:

 • Po spożyciu alkoholu
 • Po zażyciu środków odurzających, leków psychotropowych itp.
 • Nago
 • Wypływania poza wyznaczony obszar kąpieli

§28

Logo Bydgoskiego Klubu Morsów oraz wszelkie znaki graficzne opracowane przez autora objęte są prawami autorskimi, wobec złamania których może być wszczęte postępowanie sądowe.

 • Osoba lub grupa reprezentująca Stowarzyszenie na zewnątrz musi uzyskać zgodę Przedstawiciela na ich użytkowanie
 • Osoba niebędąca członkiem Stowarzyszenia, nie ma prawa użytkowania logo,
  ani żadnych znaków graficznych w żadnej sytuacji bez zezwolenia Przedstawiciela

§29

Decydujące prawo głosu o wszelkich działania Stowarzyszenia posiada jego Przedstawiciel.

IV. Postanowienia końcowe

§30

Każdy członek i kandydat na członka Stowarzyszenia jest zobowiązany do zapoznania się
z treścią niniejszego Regulaminu i jego przestrzegania.

§31

Nieprzestrzeganie zasad Regulaminu może skutkować utratą członkostwa w Stowarzyszeniu.

§32

Uchwałę o zmianie statutu  lub uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków w trybie określonym w § 9 Regulaminu.

§33

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach.