Konkurs „MORS NA WAKACJACH”

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
pn. MORS NA WAKACJACH

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie. Nadesłane przez Was fotografie mają przedstawiać to, jak morsy spędzają wakacje, jak radzą sobie z upałem i jakie morsowe rozrywki preferują latem.

Liczymy na Waszą kreatywność!

I. ORGANIZATOR
Organizatorem konkursu jest Bydgoski Klub Morsów.

II. UCZESTNIK
2.1. Uczestnikiem konkursu może każda osoba zamieszkała na terenie Polski.
2.2. Uczestnik musi być osobą pełnoletnią. W przypadku osób poniżej 18. roku życia, wymagamy zgody rodziców.
2.3. Uczestnikiem zostaje osoba, która w podanym niżej terminie prześle kompletne zgłoszenie

III. CZAS TRWANIA KONKURSU
Na zgłoszenia czekamy od 06.07.2015 do 06.09.2015 roku.

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
4.1. Udział w Konkursie jest bezpłatny oraz dobrowolny.
4.2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie, jest przesłanie w wyżej wymienionym terminie maila na adres klubu B_K_M@outlook.com zawierającego
– w temacie „MORS NA WAKACJACH”
– w załączniku konkursową fotografię w formacie JPEG
– w treści maila dane: imię, nazwisko, miejscowość, adres email do kontaktu oraz opcjonalnie nazwę klubu morsów z którym się kąpie.
UWAGA! Przesyłając swoją fotografię, Uczestnik oświadcza, że praca konkursowa jest jego autorstwa i przysługuje mu całość praw autorskich do niej.
Jednocześnie, Uczestnik posiada zgodę osób widniejących na przesłanych fotografiach, na rozpowszechnianie ich wizerunku w ramach Konkursu oraz daje swoją zgodę jako autora na publikację pracy na stronach klubu (strona WWW, facebook).
Publikowane fotografie będą podpisane imieniem i nazwiskiem oraz nazwą klubu zgłaszającego, na co Uczestnik wyraża zgodę.
4.3. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 2 (dwie) fotografie.
Mogą być one przesłane w jednym lub w dwóch oddzielnych zgłoszeniach.
4.4. Zabronione jest składanie prac sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami – takie zgłoszenia nie będą brały udziału w Konkursie. O tym, że praca narusza powyższe zasady decyduje ocena Organizatora.
4.5. Uczestnik Konkursu wysyłając formularz oświadcza tym samym, iż akceptuje Regulamin Konkursu oraz wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie.
4.6. Każdy z Uczestników otrzyma w terminie 7 dni maila zwrotnego z informacją o dotarciu zgłoszenia do Organizatora i przyjęciu pracy do Konkursu.

V. OCENA FOTOGRAFII BIORĄCYCH UDZIAŁ W KONKURSIE
5.1. Jury powołane przez Organizatora w składzie: Małgorzata Zielińska, Jolanta Szewczuk, Adam Prentki, wyłoni laureatów Konkursu, którzy przesłali najciekawsze prace.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany składu jury w trakcie trwania Konkursu.
5.2. Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości (strona WWW oraz facebook) w dniu 13 września 2015 r.
5.3. Decyzje Jury Konkursu są ostateczne.

VI. NAGRODY W KONKURSIE
6.1. Organizator przewidział nagrodzić pakietami gadżetów niespodzianek pierwsze trzy miejsca.
6.2. Organizator nie wyklucza przyznania większej ilości nagród w przypadku zgłoszenia dużej ilości ciekawych fotografii.
6.3. Wszyscy nagrodzeni bądź wyróżnieni Uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy.
6.4. Laureaci zostaną powiadomieni mailowo o przyznanych nagrodach w terminie trzech dni od rozstrzygnięcia Konkursu (13.09 br.).
6.5. Laureatów z Bydgoszczy i okolic będziemy zachęcali do osobistego odbioru nagród podczas inauguracji naszego sezonu morsowego na początku października. Jednak, co oczywiste, przewidujemy wysyłkę nagród pocztą.
W tym celu niezbędne będzie podanie adresu wysyłki. Dane te nie będą magazynowana, a jedynie użyte w celu wysłania nagrody.
Formę dostarczenia nagrody będziemy ustalali indywidualnie z Uczestnikiem.

VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA
7.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieotrzymanie lub opóźnione otrzymanie od Uczestnika zgłoszenia.
7.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikami wynikające z przyczyn niezależnych od niego.
7.3. Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny.
7.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ew. problemy z dostarczeniem nagrody wynikające z konieczności wysłania jej pocztą.

We wszystkich sprawach nie uregulowanych Regulaminem decyduje Organizator.
Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.

Uncategorized